Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne i definicje 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej musical.artia.com.pl, zwanej dalej Serwisem
 2. Usługodawca – Szkoła Tańca „Jast” Zbigniew Zasada, z siedzibą przy ul. Siemieńskiego 17/5, 50-228 Wrocław, NIP: 8951180448, REGON: 930442212, e-mail: musical@artia.com.pl, zwana dalej ST Jast.
 3. Usługobiorca – osoba pełnoletnia, która dokonała rejestracji konta w Serwisie oraz zamówiła za jego pośrednictwem i opłaciła usługę lub nabyła rzecz od Usługodawcy na własne potrzeby, na rzecz własnego dziecka, bądź innej osoby, wobec której pełni rolę przedstawiciela ustawowego.
 4. Klient – osoba, na rzecz której Usługobiorca zamówił i opłacił usługę lub nabył rzecz od Usługodawcy.
 5. Zajęcia – szkolenie jednorazowe lub cykl szkoleń z zakresu musicalu, skierowane do osób indywidualnych, par, grup otwartych lub zamkniętych.
 6. Zamówienie – kliknięcie w Serwisie przycisku Kupuję z obowiązkiem zapłaty.
 7. Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą, którego zasady funkcjonowania określa regulamin dostępny na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin

2. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia końcowego (komputera, telefonu, tabletu) z dostępem do Internetu, korzystania z aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz posiadania adresu e-mail.
 2. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do rejestracji konta w panelu klienta, w trakcie którego ustala własny login oraz hasło.
 3. Loginem do Serwisu jest adres e-mail. Jeden adres e-mail może być wykorzystany do rejestracji wyłącznie jednego konta.
 4. Hasło Usługobiorcy jest przyporządkowane do jego loginu i powinno zawierać, co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#,$,%)
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę loginu lub hasła osobom trzecim.

3. Składanie zamówienia

 1. Usługobiorca może zamawiać usługi za pośrednictwem Serwisu, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Po zalogowaniu do konta w Serwisie Usługobiorca wybiera usługę, którą chce zamówić.
 3. Po wybraniu usługi Usługobiorca uzyskuje szczegółowe informacje o jej całkowitym koszcie, miejscu i czasie świadczenia, a w razie potrzeby także inne dane.
 4. W celu dokonania zamówienia Usługobiorca podaje dane Klienta, na rzecz którego ma być świadczona usługa.
 5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza dostępnego w Serwisie, złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia, dokonanie opłaty za pośrednictwem Przelewy24, otrzymanie  potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 6. Usługobiorca ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od zamówionej usługi w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadku, gdy całość zamówionych zajęć została zrealizowana. Odstąpienie możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia przesłanego na adres e-mail musical@artia.com.pllub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Panelu Klienta.
 7. Zwrot Usługobiorcy środków za opłacone usługi w przypadkach opisanych w regulaminie zostanie dokonany w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej zwrot, za pośrednictwem Przelewy 24 lub na życzenie Usługobiorcy przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy.

4. Usługi z zakresu musicalu

 1. Poprzez zakup usługi z zakresu musicalu Klient nabywa prawo do uczestnictwa w wybranych przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia zajęciach organizowanych przez Usługodawcę, jednorazowo lub przez okres określony w zamówieniu.
 2. Brak uczestnictwa przez Klienta w zakupionych zajęciach nie upoważnia do żądania zwrotu uiszczonych opłat.
 3. W razie usprawiedliwionej przyczyny niestawiennictwa na zakupione zajęcia Usługodawca może w miarę możliwości organizacyjnych zaproponować Klientowi udział w innych zajęciach.
 4. Jeżeli zamówione zajęcia nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorca ma prawo, według własnego wyboru, do zwrotu opłaty uiszczonej za zajęcia (zwrotu w całości przy zajęciach jednorazowych lub zwrotu proporcjonalnego w innych przypadkach) lub skorzystania z innych zajęć zaproponowanych przez Usługodawcę.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę Usługobiorca może składać na adres Usługodawcy lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej do Usługodawcy. Adresy i adresy poczty elektronicznej Usługodawcy zostały wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, a także dane kontaktowe Usługobiorcy konieczne do udzielenia odpowiedzi na reklamację zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. O decyzji Usługobiorca zostanie poinformowany:
  1. w przypadku wysłania reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail, z którego wysłano reklamację,
  2. w przypadku złożenia reklamacji w inny sposób, na adres Usługobiorcy wskazany w reklamacji.

6. Dane osobowe

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://portal.dance.pl/polityka-prywatnosci/

 

7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez publikację jego nowej wersji w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.), ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).